Politika privatnosti

Stomatološka ordinacija „MojStomatolog“, ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 84 (u daljem tekstu Ordinacija), u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, shodno čl. 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, upoznaje pacijenta o obradi njegovih podataka o ličnosti.

Ordinacija obrađuje podatke o ličnosti u svrhu postizanja legitimnih ciljeva i u okviru potrebnim da bi se ispunile obaveze predviđene važećim propisima, ugovornim obavezama, radi pružanja usluga, za realizaciju i administriranje usluga, za realizaciju naplate potraživanja, radi zaštite od povrede prava Ordinacije, za svrhu sprovođenja statističih istraživanja, istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, radi reklamiranja ponude proizvoda i usluga Ordinacije. Ordinacija podatke o ličnosti koristi za obavljanje svoje delatnosti, a na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Mogući korisnici podataka o ličnosti koje pacijent dostavlja Ordinaciji su regulatorna tela i državni organi kojima je Ordinacija dužna da dostavi podatke u skladu sa regulatornim okvirom.

Pacijent može opozvati pristanak za obradu podataka o ličnosti. Punovažan opoziv pacijent može dati pisanim putem. U slučaju opoziva pristanka, pacijent je dužan da Ordinaciji nadoknadi zaostala potraživanja. Ordinacija može obrađivati podatke o ličnosti bez pristanka pacijenta pod uslovom i na način predviđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.