Diskrecija

as02

Pacijentima u ordinaciji MojStomatolog u potpunosti je zagarntovana diskrecija i anomninost. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Srbije (članovi 21-24) kao i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (članovi 7, 40, 41, 50 i 51) jasno daje prava na privatnost podataka i zaposleni u ordinaciji MojStomatolog se toga pridržavaju.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti posvećuje posebnu pažnju pravima pacijenata da dobiju informacije o sopstvenom zdravstvenom stanju i odgovore na pitanja o različitim bolestima ili medicinskim metodama. Ova prava detaljno su uređena, jer je neophodno da budete potpuno informisani kako bi na pravi način mogli da donosite odluke o sopstvenom zdravlju i lečenju.

S druge strane, propisana su pravila zaštite medicinskih i ličnih podataka o pacijentima, o tome ko ih može videti i pod kakvim okolnostima.

Svaki pacijent ima pravo da dobije informacije o bolestima, zdravstvenim rizicima, higijenskim pravilima i mogućnostima lečenja, bez obzira na to da li je bolestan ili ne. U svakoj zdravstvenoj ustanovi dužni su da Vam odgovore na pitanje o zdravlju, bez obzira na to da li ih pitate o prehladi ili povredi, da li ste im se obratili telefonskim pozivom ili lično otišli do njih.

Stomatolog je dužan da Vas pažljivo pregleda i pruži sva neophodna obaveštenja o Vašem zdravstvenom stanju. Bez obzira na to da li tražite od njega ili ne, on mora da Vam saopšti dijagnozu i prognozu Vaše bolesti, da Vam kratko opiše i objasni ciljeve i koristi od predložene medicinske mere, kao i moguće posledice preduzimanja ili nepreduzimanja ponuđenog načina lečenja i njegovo trajanje.

Ako postoji ozbiljna opasnost da će davanjem ovih obaveštenja znatno naškoditi zdravlju pacijenta, stomatolog može da ih prećuti ili ublaži, ali pravu istinu mora da saopšti članu porodice pacijenta.

Stomatolog je dužan da daje ova obaveštenja na razumljiv način, vodeći računa o starosti, obrazovanju i emocionalnom stanju pacijenta.

Možete da se odreknete prava na obaveštenje, to jest, da zahtevate da Vam doktor ne kaže ništa, ali bez obzira na to, on mora da Vas upozori da je predloženi način lečenja potreban i da je nepreduzimanje lečenja rizično.

Imate pravo i na uvid u troškove lečenja.

Vi ste jedina osoba kojoj lekar sme da saopšti podatke o tvom zdravstvenom stanju. Stomatološkom pregledu smeju da prisustvuju samo drugi zdravstveni radnici, ako je to neophodno. Druge osobe mogu da budu tu samo ako Vi to želite. Ono što ste saopštili lekaru, ono što je on rekao Vama o Vašem zdravlju i mogućim dijagnostičkim i terapijskim procedurama strogo je poverljivo.

Od zdravstvenog radnika možete da tražite da vidite svoju medicinsku dokumentaciju, a on mora to da Vam omogući. Niko osim Vas ne sme da ima uvid u tvoju medicinsku dokumentaciju. Samo u izuzetnim slučajevima članovi Vaše porodice mogu da pogledaju Vašu zdravstvenu dokumentaciju ako je to neophodno radi njihovog lečenja. Izuzetak su i maloletnici. Roditelji ili zakonski zastupnik mogu u svakom momentu da pogledaju u zdravstveni karton deteta.

Zdravstveni radnici dužni su da čuvaju podatke iz Vaše medicinske dokumentacije kao službenu tajnu. Stomatolog može da oda profesionalnu tajnu jedino ako Vi nedvosmisleno pristanete na to ili ako ga sud oslobodi obaveze čuvanja službene tajne.

Podaci iz medicinske dokumentacije ili zdravstvene evidencije o pacijentu mogu se dostavljati na uvid, kao i u obliku zapisa i izvoda, samo na zahtev suda, centra za socijalni rad, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, statističkih zavoda i drugih ustanova i organizacija kada je to propisano zakonom.


usluge
kontakt
recnikizraza3 
grafanimacije